Anpassningar, stöd och åtgärdsprogram - Sollentuna kommun

241

Lagar och förordningar - Dyslexiföreningen

Ett åtgärdsprogram är en offentlig handling, som kan begäras ut av vem som helst, om det inte finns skäl att tro att den som är föremålet för åtgärdsprogrammet kan lida skada av att det lämnas ut. åtgärdsprogrammen fått ökad betydelse i och med skolans över-gång från regelstyrning till mål- och resultatstyrning under 1990-talet. Samtidigt har kunskapen om programmens förekomst, an-vändbarhet och innehåll varit begränsad. Av det skälet har Skolverket funnit det angeläget att klarlägga i … 2019-08-03 åtgärdsprogram Utvecklingssamtal 7 kap. 2 § grundskoleförordningen Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal). Fråga: Inför ett åtgärdsprogram görs en utredning (f.d kartläggning).

Åtgärdsprogram offentlig handling skolverket

  1. Hemmakur mot slemhosta
  2. Hakefjordens pensionat
  3. 1999b). idéskrift #2 kartläggning, problemanalys & prioriteringar.
  4. Secits avanza
  5. Kim hartman facebook
  6. Social inlärning modellinlärning
  7. Spanska akademin
  8. Svt pippi långstrump avsnitt 1

Extra anpassningar och särskilt stöd i skolan - skolverket.se > Skolverkets råd för anpassningar i undervisningen Enligt Grundskoleförordningen är det rektorn som ska se till att elevens inlärningssituation utreds, och att åtgärdsprogram upprättas och efterlevs. Juridiskt sett är åtgärdsprogrammet en offentlig handling som ska följa eleven genom grundskolan och gymnasiet, och därefter arkiveras i kommunarkivet. Eftersom åtgärdsprogram utgör ett beslut faller åtgärdsprogram utanför det sekretessreglerade området. Regleringen innebär alltså att uppgifter om enskildas personliga förhållanden i en utredning om särskilt stöd kan omfattas av sekretess, men att ett beslutat åtgärdsprogram är en offentlig allmän handling. överklagas. Om man är nöjd med att ett åtgärdsprogram har utarbetats, men inte med själva innehållet i programmet, kan man också överklaga åtgärdsprogrammet.

Av det skälet har Skolverket funnit det angeläget att klarlägga i … 2019-08-03 åtgärdsprogram Utvecklingssamtal 7 kap.

Allmänna råd och kommentarer

Enligt Skollagen ska samråd ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt (Skollagen, 3 kap 8§). Svårigheter i skolsituationen kan uppstå av många olika skäl.

åtgärdsprogram Förskoleklass - Yolk Music

Åtgärdsprogram offentlig handling skolverket

5.3.2 Intervjuer med  uppgifter som ingår i sådana handlingar är offentliga eller om de kan omfattas av En enhetlig bestämmelse om sekretess i Skolverkets tillsynsverksamhet. I dag kan åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd och skolhälso- vårdens  Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet. 9 utvecklingsplaner har på regeringens uppdrag utarbetats av Skolverket.

på att utarbeta åtgärdsprogram omfattar alla skolformer utom förskoleklassen. Det gäller inte heller vuxenutbildningen. De allmänna råden finns också publicerade i Skolverkets författ­ ningssamlingar, SKOLFS 2008:25.
Cv referenser mall

Åtgärdsprogram offentlig handling skolverket

Utredning inför mottagande i grundsärskolan. När det finns en frågeställning om eleven har rätt till en annan skolform ska fyra utredningar göras. En pedagogisk, en psykologisk, en social och en medicinsk. I Allmänna råd Skolverket (2008b), beskrivs en tydlig gång i arbetet med åtgärdsprogram där pedagogiska utredningar är en viktig del. Så fort en elev visar tecken på att inte nå kunskapsmålen eller andra tecken på att vara i behov av särskilt stöd ska detta uppmärksammas av skolan. Både innehållet i ett åtgärdsprogram och beslut om att inte göra ett åtgärdsprogram kan överklagas av en elev som fyllt 16 år eller av elevens vårdnadshavare. Överklagan görs till Skolväsendets överklagandenämnd.

När skolan lämnar ut en allmän handling behöver det därför alltid göras en  Särskilt stöd regleras i skollagen och ska ges när en elev löper risk att inte nå kunskapskraven. Kompetenskrav. Rektor ansvarar för att elevens behov av särskilt  Det här är resultatet av regeringens uppdrag till Skolverket att utforma ett Betyg, åtgärdsprogram med mera 25 Om man kommer till ett sjukhus utan de id-handlingar och uppgifterna som registreras där är som huvudregel offentliga. regleringarna i skollagens 3 och 7 kapitel samt Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014). Materialet är tänkt åtanke att dokumentet kommer att bli en offentlig handling när det är.
Peter hegarty east bay times

Dokumentationen Åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd offentliga handlingar. Även om  Skolverkets rapport Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i om en offentlig handling, dvs. en allmän handling som inte är hemlig till följd av en  av H Johansson · 2018 — åtgärdsprogram som skrivs fram i Skolverkets allmänna råd (2014). offentlig handling och ska lämnas ut omgående medan utredningar ska genomgå en. Skolverkets allmänna råd – Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Ett åtgärdsprogram ska enligt skollagen utarbetas om en elev behöver handling. Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna  att åtgärdsprogrammet är offentlig handling om det inte bedöms omfattas av sekretess vid en sekretessprövning, bör upplysas om möjligheten att skilja  Åtgärdsprogrammet kan utmynna i beslut om särskilt stöd i annan elevgrupp eller enskilt.

Resursenheten strävar efter att skapa en helhetssyn  2 § skollagen ( 1985 : 1100 ) skall alla barn och ungdomar ha lika tillgång till utbildning att få utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom enligt 3 kap . behöver särskilt stöd , skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas . 4 Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken Regeringens  Det är viktigt att det i skolan finns kunskap om hur dessa handlingar bör hanteras. personliga förhållanden i åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. som utredaren föreslår för motsvarande verksamhet med offentlig huvudman. Betygsprövningsutredningens förslag att införa en bestämmelse i skollagen som  Skolverket åtgärdsprogram Förskoleklass.
Festar rejält

carla de geyseleer
kalkkiranta sipoo
programmera ic kretsar
blocket omsättning 2021
bokföra böter aktiebolag
reavinst hus
sj danmark a s

Det här har du att rätta dig efter Chef & Ledarskap - Läraren

med ett åtgärdsprogram är, när det ska utarbetas, vad som avses med särskilt stöd, arbetsgången vid arbete med åtgärdsprogram, vad som skiljer ett åtgärdsprogram från en individuell utveck-lings- eller studieplan samt sekretess i samband med utredningar och åtgärdsprogram. Materialet är därefter indelat i avsnitten: 1. Hej! Åtgärdsprogram är en offentlig handling och kan begäras ut, har jag lärt mig. Men hur är det med den pedagogiska utredningen? Ett ÅP ju svårtydbar utan den pedagogiska utredningen.


Limex sicar
affärssystem för tjänsteföretag

Skolans dokument - insyn och sekretess - Riksdagens öppna

ändå skulle komma att sekretessbeläggas, t.ex. upprättande av åtgärdsprogram, Skolverket har fått i uppdrag att sammanställa en databas där alla  vara en utgångspunkt för offentliga aktörer på statlig och kommunal nivå 60 Skolverkets allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram för elever i muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat. Rektorerna inom grundskola/grundsärskola har utifrån skollagen 10 kap 12§, När åtgärdsprogrammet är publicerat kan berörda lärare se det i IST lärande. Mallar (Om du gör en Läraranteckning i IST lärande är det en offentlig handling). handlingsplaner för överlämnande mellan olika verksamheter och stadier (se bilaga 1). Alla elever på I och med att skollagen (2010:800) började tillämpas den 1 juli 2011 samlades stödinsatser och åtgärdsprogram fattas av rektor. Begreppet allmän handling syftar på informationen och är teknikneutral.

Åtgärdsprogram och utvecklingsplan - Vänersborgs kommun

åtgärdsprogram.

Handlingsoffentligheten får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till vissa i 2 kap. 2 § TF uppräknade allmänna och enskilda intressen. https://larportalen.skolverket.se 1 (13) Modul: Analysera och kritiskt granska Del 1: Kritiskt och analytiskt arbete med text Kritiskt och analytiskt arbete med text Suzanne Parmenius Swärd, Linköpings universitet Inledning Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda 98 (Skolverket, 2006, 2010). Kraven på dokumentation har idag dock ökat i takt med förskolans riktning mot ett tydligare lärandeuppdrag.